1  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, en alle overeenkomsten met HENKSBOX.
 2. Algemene Voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor HENKSBOX niet bindend en niet van toepassing.
 3. Indien één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig is/zouden zijn of nietig wordt/worden verklaard, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen onverlet.
 4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
 5. De Overeenkomst bepaalt de gehele Overeenkomst en alle afspraken tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt alle voorgaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en afspraken tussen hen met betrekking tot dit onderwerp.
 6. De titels boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend ingevoegd voor het gemak en zullen geen gevolgen hebben op de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Alle kennisgevingen en andere mededelingen die de Partijen naar elkaar moeten sturen ingevolge de Overeenkomst zullen schriftelijk plaatsvinden.

2  Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Klant: de partij (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die met HENKSBOX een overeenkomst heeft gesloten betreffende het gebruik van online (internet) dienstverlening en daaraan gerelateerde producten en diensten.
 3. Partijen: HENKSBOX en de Klant.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten is tussen HENKSBOX en de Klant betreffende het gebruik van online (internet) dienstverlening en daaraan gerelateerde producten en diensten (waaronder RatioBox, PrintBox en PlotBox). Indien de Klant rechtsgeldig een (online) aanmeldformulier invult en verstuurt, komt de overeenkomst tot stand (bijvoorbeeld door het online invullen en versturen van het aanmeldformulier van RatioBox, PrintBox en PlotBox).
 5. Gebrek: elk geval van niet-nakoming van de Overeenkomst.
 6. Dienst: alle activiteiten geleverd door of uit naam van HENKSBOX ingevolge de Overeenkomst.
 7. Platformaanbieder (Service Provider): aanbieder van een openbare telecommunicatiedienst, die zich tegenover HENKSBOX ertoe verbindt om de dienstverlening toegankelijk te maken.
 8. Gegevensbestanden: elke bij HENKSBOX verzamelde en tot Klant herleidbare gegevens.

3  Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn tussen de Klant en HENKSBOX.
 2. De Algemene Voorwaarden worden (online) vooraf ter beschikking gesteld. Indien de Klant (online) akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, wordt bekendheid en acceptatie veronderstelt met deze Algemene Voorwaarden.
 3. HENKSBOX is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden van kracht dertig (30) dagen na bekendmaking en verstrekking aan de Klant.

4  Openheid

 1. HENKSBOX streeft zoveel mogelijk een open structuur na. Onze voorwaarden zijn helder en de organisatie is transparant. We ontwikkelen en baseren onze producten primair op vrije software en open standaarden. Dit omdat wij overtuigd zijn van het wederzijdse belang hiervan.

5  Omvang van de dienstverlening

 1. HENKSBOX verhuurt on-line software (Software as a Service, ofwel SAAS).
 2. De dienstverlening heeft uitsluitend betrekking op het functioneren en het onderhoud van de verhuurde software. De dienstverlening strekt zich expliciet niet uit tot het gebruik van de software en de kwaliteit van de ingevoerde gegevens.
 3. HENKSBOX biedt geen ondersteuning inzake de ICT-infrastructuur, waaronder de snelheid van de internetverbinding en de gebruikte hard- en software van de Klant. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de Klant.
 4. HENKSBOX maakt voor de hosting van haar software gebruik van externe Service Providers. HENKSBOX hanteert de verantwoordelijkheidsbepalingen van de Service Providers inzake up-time, bereikbaarheid en andere serviceverplichtingen. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de Service Provider.
 5. HENKSBOX biedt technisch-inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van de software.

6  Beschikbaarheid en levering

 1. Als aanbieder begrijpen we dat beschikbaarheid cruciaal is voor de eindgebruikers. Onderhoud waarbij een onderbreking, beperking of vertraging van de dienstverlening waarschijnlijk is zullen zoveel mogelijk tijdig aangekondigd worden. Ingrepen in de infrastructuur waarbij de reden voor de operationele activiteiten liggen in het domein van waarborging en veiligheid zouden in geval van acute nood of overmacht direct en zonder aankondiging kunnen plaatsvinden. Denk hierbij concreet aan grootschalige aanvallen en het verhelpen van problemen omtrent de beveiliging. Om dit alles zo gezond mogelijk te houden hebben RatioBox, PrintBox en PlotBox de beschikking over eigen private-cloud platformen. Alle software, gegevens en gebruiker gegevens staan ter voorkoming van uitval op eigen infrastructuur in een of meerdere beveiligde datacenters en opslaglocaties in Nederland.
 2. Het moment waarop de Dienst beschikbaar is voor de Klant wordt gezien als het moment van levering van de Dienst.
 3. Leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en binden HENKSBOX niet. HENKSBOX zal zich naar beste vermogen inspannen om deze termijnen aan te houden.
 4. De Dienst wordt als aanvaard beschouwd indien Klant niet binnen vijf (5) dagen na levering eventuele Gebreken kenbaar maakt.
 5. De Overeenkomst strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

7  Tarieven

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere door de overheid geheven belastingen en zijn vermeld in Euro (EUR).
 2. HENKSBOX is gerechtigd om de tarieven periodiek aan te passen aan de hand van de prijsontwikkelingen in de markt. HENKSBOX zal Klant tijdig op de hoogte stellen van de aanpassingen.
 3. Er is sprake van meerwerk/extra kosten indien HENKSBOX ten behoeve van de Klant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt. Meerwerk/extra kosten worden als zodanig extra in rekening gebracht.

8  Betaling

 1. Facturatie van de verhuur van software vindt uitsluitend plaats via automatische incasso. Met uitzonderingen van die diensten waarbij een ander betaalmodel vanuit de dienst aangeboden wordt.
 2. De Klant betaalt alle (schriftelijke) facturen betreffende aanvullende producten en diensten binnen (veertien) 14 dagen na factuurdatum overeenkomstig de aanwijzingen op de facturen.
 3. Bij te late betaling is HENKSBOX gerechtigd om rente volgens de wettelijke tarieven te berekenen over het bedrag van de vertraagde betaling voor de periode van de vertraging. De Klant vergoedt HENKSBOX alle buitenrechtelijke kosten die door HENKSBOX zijn gemaakt om het bedrag van de vertraagde betaling te incasseren.
 4. De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
 5. HENKSBOX heeft het recht om het verkooptraject te beëindigen of aanvullende voorwaarden te stellen indien het betalingsgedrag of de financiële positie van Klant daar volgens HENKSBOX aanleiding toe geeft.

9  Aansprakelijkheid

 1. De dienstverlening heeft uitsluitend betrekking op het functioneren en het onderhoud van de verhuurde software. Indien HENKSBOX één of meer van deze verplichtingen ingevolge de Overeenkomst niet nakomt, dan stelt Klant HENKSBOX op de hoogte van het in Gebreke blijven. De opgave van in Gebreke blijven gebeurt schriftelijk, waarbij HENKSBOX een redelijke tijd zal krijgen om aan zijn verplichting(en) te voldoen.
 2. Indien HENKSBOX in Gebreke blijft in de uitvoering van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, dan is HENKSBOX aansprakelijk voor compensatie van directe verliezen die ontstaan of zullen ontstaan voor Klant. Deze aansprakelijkheid voor direct verlies is per jaar beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan de betalingen door Klant gedaan ingevolge de Overeenkomst voor dat jaar (excl. BTW).
 3. Direct verlies houdt uitsluitend schade aan de verhuurde software in.
 4. Elke aansprakelijkheid voor vervolgverlies is uitgesloten. Vervolgverlies kan in dit geval betrekking hebben op:
  • winstderving, geleden verlies en gemiste besparingen;
  • kosten die zijn ontstaan om vervolgverlies te voorkomen, te beperken of vast te stellen;
  • verlies anders dan het directe verlies ingevolge 10.3, inclusief maar niet uitsluitend, verlies of verminking van gegevens en andere door Klant geleverde informatie;
  • stilstand-schade, vertragingsschade;
  • kosten voor verwerven van vervangende producten en diensten.
 5. HENKSBOX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van, of verband houdend met:
  • de inhoud, daaronder leesbaarheid en beluisterbaarheid, van informatie die Klant is toegestuurd;
  • het eventueel – al dan niet onrechtmatig – door derden verkregen of opgevangen informatie;
  • het niet (tijdig) vaststellen van Gebreken van de Dienst.
 6. Schade aan HENKSBOX of aan de met HENKSBOX samenwerkende partijen, voorkomend uit onder andere het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, oneigenlijk gebruik of het wetens van te voren niet kunnen nakomen van een contractuele verplichting, kan op Klant worden verhaald.

10  Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Op alle producten van HENKSBOX is het Nederlands recht van toepassing.
 2. HENKSBOX zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om het gebruik van haar servers en services in stand te houden gedurende zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag.
 3. Opdrachtgever dient een storing na constatering direct aan HENKSBOX te melden.
 4. HENKSBOX zal de storing, binnen haar technische en fysieke mogelijkheden, zo snel mogelijk opheffen.
 5. Het opheffen van storing(en) welke niet het gevolg zijn van nalatigheid van HENKSBOX komen voor rekening van de opdrachtgever c.q. veroorzaker, voor zover deze bekend is.
 6. HENKSBOX is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar HENKSBOX weinig of geen invloed op kan uitoefenen. HENKSBOX kan derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit de relatie met HENKSBOX of het verbreken ervan.
 7. In het geval van toerekenbare tekortkoming van HENKSBOX in de nakoming van de overeenkomst is HENKSBOX slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voorandere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade, of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 8. In geval van overmacht (Force Majeure) is HENKSBOX niet gehouden tot het doen van enige schadevergoeding. Onder overmacht te verstaan al hetgeen in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen.
 9. Voor schade aan HENKSBOX of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met artikel 3.3 is de opdrachtgever aansprakelijk.
 10. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens HENKSBOX, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen naar verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan

11  Verplichtingen van Klant

 1. De Klant zal de Dienst niet gebruiken op enige wijze die in strijd is met de wet of overheidsreglementen.
 2. De Klant onthoudt zich van alle acties die de dienstverlening van HENKSBOX op enige wijze schade doen, verstoren of belemmeren.
 3. Van Klant mag een redelijke medewerking verwacht worden tot het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien gevraagd, verstrekt Klant aan HENKSBOX onder andere aanvullende gegevens met betrekking tot de af te sluiten Overeenkomst.
 4. Aanvragen voor dienstverlening via HENKSBOX worden geacht gedaan te worden door daartoe (statutair) bevoegde personen / vertegenwoordigers van de rechtspersoon.
 5. De Klant vrijwaart en houdt HENKSBOX vrij van alle schade als gevolg van inbreuk op de verplichtingen genoemd onder punt a tot en met d van deze titel.
 6. De door HENKSBOX verstrekte toegangscodes ten behoeve van de toegang tot de Dienst worden strikt vertrouwelijk behandeld. Klant is volledig verantwoordelijk voor elk onrechtmatig gebruik hiervan. De (inrichting van de) Dienst waartoe met de toegangscodes van Klant toegang is verkregen, worden geacht door Klant te zijn geautoriseerd.

12  Privacy

 1. HENKSBOX en al haar klanten zijn gehouden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacyrichtlijn. HENKSBOX zal de gegevensbestanden van de Klant niet aan derden ter beschikking stellen tenzij de Klant daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of HENKSBOX daartoe wordt gedwongen krachtens een door bevoegde autoriteit gegeven last.
 2. Krachtens de WBP heeft elke cliënt die staat geregistreerd in PrintBox o.a. het recht om zijn/haar eigen gegevens in te zien en te corrigeren. Dit recht kan door de cliënt alleen en uitsluitend worden uitgeoefend bij de klant van PrintBox. HENKSBOX zal ieder verzoek tot inzage volledig doorverwijzen naar de betreffende klant van het systeem.
 3. Elke vorm van datamining en doorverkoop van gegevens door HENKSBOX is volledig en onvoorwaardelijk uitgesloten.

13  Vertrouwelijkheid, Geheimhouding en Privacy

 1. Partijen verplichten zich geen product-, markt-, persoons- en bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie — zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsverplichting is geschonden — van algemene bekendheid is. Partijen zullen deze informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Overeenkomst.
 2. HENKSBOX is gehouden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacyrichtlijn. HENKSBOX zal de gegevensbestanden van de Klant niet aan derden ter beschikking stellen tenzij de Klant daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of HENKSBOX daartoe wordt gedwongen krachtens een bevoegde autoriteit.
 3. Klant heeft altijd recht op inzage in de gegevens die HENKSBOX over Klant bezit. Dit kan uitsluitend schriftelijk worden opgevraagd. HENKSBOX is gerechtigd voor verstrekking van de gegevens redelijke kosten in rekening te brengen.

14  Force Majeure

 1. Geen der Partijen is aansprakelijk voor verlies of schade die door de andere Partij wordt geleden als gevolg van het falen van eerstgenoemde Partij, om de verplichtingen na te komen ingevolge de Overeenkomst als gevolg van Force Majeure.
 2. Onder Force Majeure wordt verstaan: schade of vertraging als gevolg van overmacht, regelgeving of besluiten van overheden, natuurrampen, brand, opstand, oorlog, oorlogssituaties, vijandigheden, sancties, revoluties, plunderingen, plagen of andere epidemieën, stakingen, uitsluitingen, ziekte van personeel bij HENKSBOX, contractbreuk of Force Majeure van leveranciers van HENKSBOX of andere oorzaken, ongeacht of deze gelijk of niet gelijk zijn aan de bovengenoemde opsomming, die niet te voorzien zijn en buiten redelijke controle van de Partijen liggen en die het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van de verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst onmogelijk maken.
 3. In geval van Force Majeure stelt de Partij die door de Force Majeure schade heeft geleden of vertraging heeft ondervonden de andere Partij zo snel mogelijk op de hoogte, in ieder geval binnen zeven (7) dagen na het begin van een dergelijke Force Majeure waarbij de aard van de Force Majeure evenals de verwachte duur zal worden omschreven. Indien de situatie van Force Majeure langer dan dertig (30) dagen duurt, dan heeft de Partij die niet het Force Majeure heeft opgeroepen het recht om de Overeenkomst te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving zonder dat een van de beide Partijen het recht heeft op schadeclaims. Anders worden de rechten en verplichtingen van beide Partijen opgeschort en zullen nieuwe tijdschema’s en leverdata tussen de Partijen worden overeengekomen.

15  Ingangsdatum, Duur en Beëindiging

 1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening.
 2. De Klant verplicht zich tot afname van de software voor een periode van minimaal twaalf (12) aaneengesloten maanden.
 3. Na het verstrijken van de eerste twaalf (12) aaneengesloten maanden wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd en geldt er een opzegtermijn van twee (2) maanden.
 4. Iedere Partij mag de Overeenkomst beëindigen, indien de andere Partij niet tegemoetkomt aan het herstellen van een inbreuk of andere verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, door dertig (30) dagen schriftelijke opzegging aan de andere Partij.
 5. HENKSBOX is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daardoor tot vergoeding van enige schade of kosten gehouden te zijn, indien:
  • blijkt dat de informatie die Klant via de Dienst aan het publiek ter beschikking stelt en/of de bedrijfsvoering van Klant in ernstige mate in strijd is met de openbare orde of goede zeden en/of de Informatiedienstencode, en HENKSBOX bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet van de aard van de informatie op de hoogte was;
  • het gerede vermoeden bestaat dat de door HENKSBOX ter beschikking gestelde faciliteiten stelselmatig worden gebruikt ter wederrechtelijke bevoordeling van de afnemer of van derden;
  • Klant in een faillissement raakt of een schikking ontvangt tegen hem of zijn faillissement aanvraagt of een regeling met of toewijzing ten gunste van zijn crediteuren treft of in liquidatie gaat of indien Klant wordt overgenomen door anderen, anders dan zij die de leiding hebben op het moment dat de Overeenkomst wordt ondertekend;
  • Klant inbreuk maakt op zijn hier vermelde verplichtingen.

16  Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Partijen zullen eerst te goeder trouw trachten om mogelijke geschillen en onvoorziene bepalingen met betrekking tot de Overeenkomst op te lossen. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.